05Iul

A.O. "Centrul de Drept al Femeilor" anunță concurs privind recrutarea unui consultant pentru desfășurarea unui Studiu rapid privind evaluarea răspunsului la cazurile de violență în familie și trafic

 

TERMENI DE REFERINȚĂ | selectarea unui consultant pentru desfășurarea Studiului rapid privind evaluarea răspunsului sistemului justiției și poliției la cazurile de violență în familie și trafic în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului „Consolidarea răspunsului judecătorilor și procurorilor la cazurile de violență în familie”, implementat de Centrul de Drept al Femeilor (în continuare CDF) cu suportul financiar al  Ambasadei SUA în RM.

Constituția Republicii Moldova, Codul de procedură penală, Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (Legea 45) și alte legi organicegarantează dreptul persoanei la un proces echitabil, precum și accesul la justiție și securitate pentru victimele violenței.  În acest context, CDF în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului judecătorilor și procurorilor la cazurile de violență în familie” are drept alte scopuri specifice: (1) evaluarea respectării standardelor naționale la un proces echitabil pentru victimele violenței în familie, traficului de ființe umane sau altor forme de violențe împotriva femeilor  prin prisma standardelor internaționale de drepturile omului și (2) analiza funcționării de facto a instanțelor de judecată.   

CADRUL SPECIFIC AL PROIECTULUI : 

Pentru atingerea scopului general al proiectului de consolidare a răspunsului sistemului judiciar la cazurile de violență în familie, în paralel cu sensibilizarea și consolidarea capacităților reprezentanților sistemului justiției, prin creșterea nivelului de cunoștințe privind aspectele legate de violență în familie, pe parcursul anului 2017 CDF va monitoriza procesele de judecată privind cazurile de violență împotriva femeilor și trafic de ființe umane.

Consultantul recrutat va desfășura Studiul rapid de evaluare a răspunsului sistemului justiției și poliției la cazurile de violență în familie și trafic. În acest scop va organiza o serie de interviuri cu persoanele relevante: judecători, procurori, avocați, ofițeri de poliție, reprezentanți ai societății civile, experți în domeniul dreptului în baza unei metodologii special elaborate, va formula concluzii și recomandări în baza interviurilor desfășurate. Raportul consultantului va face parte din Raportul CDF de monitorizare a proceselor instanțelor de judecată din domeniul violenței în familie și traficului de ființe umane. Acest Raport va contribui la identificarea lacunelor și recomandărilor în avansarea politicilor, legislației relevante și celor mai bune practici în domeniul violenței în familie și traficului de ființe umane în Republica Moldova. 

Produse/ rezultate așteptate:

 • Elaborarea unei metodologii pentru desfășurarea cercetării, în baza bunelor practici internaționale, inclusiv a listei de întrebări pentru chestionar și coordonarea ei cu echipa CDF;
 • Elaborarea raportului de analiză și recomandărilor în baza interviurilor desfășurate.

Sarcini specifice:

 • Consultantul va studia rapoartele de analiză a răspunsului sistemului de justiție și poliție la cazurile de violență în familie și trafic de ființe umane în Republica Moldova;
 • Consultantul va fi responsabil de elaborarea unei metodologii pentru desfășurarea cercetării, în baza bunelor practici internaționale, inclusiva listei de întrebări pentru chestionar și coordonarea ei cu echipa CDF;
 • Consultantul va desfășura cercetarea, fiind responsabil de organizarea a cel puțin 18 interviuri cu persoanele relevante coordonată cu echipa CDF;
 • Consultantul va fi responsabil de elaborarea unui raport de analiză și a recomandărilor în baza interviurilor desfășurate;
 • Consultantul va avea la dispoziție 30 zile de lucru;
 • Activitățile și produsele de mai sus sunt preconizate pentru perioada: iulie - octombrie 2017. Consultantul va asigura realizarea activităților în conformitate cu orarul convenit și va fi responsabil de livrarea calitativă a produselor;
 • CDF va asigura oferirea sprijinului informațional și logistic necesar.

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

 • Licenţă în domenii relevante (sociologie, economie, drept, etc.), Masteratul și/sau Doctoratul vor fi considerate un avantaj;
 • Minim 10 ani experienţă de lucru cu organizaţii internaționale, non-guvernamentale sau publice în domeniul cercetării în domeniul sistemului justiție și/sau drepturilor omului, sistemului protecției sociale, etc.
 • Experienţă în elaborarea rapoartelor analitice, studiilor, altor materiale relevante;
 • Cunoștințe specializate în domeniul de cercetare;
 • Abilităţi de gândire analitică și strategică, comunicare verbală şi scrisă în limba română, abilităţi de comunicare verbală şi scrisă în limba engleză;
 • Cunoştinţe în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Power Point, internet).

PROCEDURA DE SELECTARE

Selectarea celui mai bun candidat se va realiza în două etape.

Într-o primă etapă, eliminatorie, CDF va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 1. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
 2. respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referința.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor și abilitaților solicitate.

Procedura de Evaluare 

Pentru evaluarea ofertelor, o schemă cumulativă de analiză va fi aplicată cu un scor total obținut prin combinarea atributelor tehnice și financiare calculate.

Cadrul organizatoric

Consultantul selectat va semna un contract de prestări servicii şi în procesul de lucru se va consulta cu reprezentantul CDF.

PROCEDURA DE PREZENTARE A DOSARULUI

Toate ofertele trebuie să conțină:

-          CV-ul actualizat;

-          Scrisoare de intenție;

-          Oferta financiară în lei moldovenești.

Ofertele urmează a fi prezentate până la 18 iulie 2017 la sediul Centrului de Drept al Femeilor  pe adresa: mun. Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 MD-2012, sau la adresa de e-mail: office@cdf.md 

NB: Consultantul va fi selectat în conformitate cu politica de resurse umane CDF, fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.